Dzisiaj jest środa, 23 maja 2018 roku, imieniny: Dezyderiusza, Iwony
Zaloguj się | Rejestracja
Rozporządzenie MPiPS w sprawie zasad wynagradzania za pracę .. sfery budżetowej działających w tur.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 30 lipca 1996 r.

w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

(Dz. U. z dnia 22 sierpnia 1996 r.)

Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki w:
  1)  ośrodkach sportu i rekreacji,
  2)  ośrodkach informacji turystycznej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  1)  "najniższym wynagrodzeniu" - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia,
  2)  "dziennikarzu" - rozumie się przez to pracownika zajmującego się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowaniem materiałów prasowych, zatrudnionego w Centralnym Ośrodku Sportu (COS) w redakcji miesięcznika "Sport Wyczynowy".

§ 3. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 4. Ustala się:
  1)  tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
  2)  tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,
  3)  tabele stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia,
  4)  tabelę stanowisk miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych dziennikarzy, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Wynagrodzenie dziennikarza składa się z:
  1)  wynagrodzenia zasadniczego,
  2)  dodatków, o których mowa w § 8, 9, 10 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 2,
  3)  honorariów.

2. W ramach wynagrodzenia zasadniczego dziennikarz ma obowiązek dostarczenia materiału redakcyjnego o wartości 15-20% wynagrodzenia zasadniczego (norma dziennikarska).

3. Obowiązek wykonania normy dziennikarskiej nie dotyczy dziennikarza:
  1)  zatrudnionego na stanowisku uprawniającym do dodatku funkcyjnego,
  2)  po osiągnięciu 30 lat pracy w zawodzie dziennikarskim.

4. W uzasadnionych wypadkach pracodawca, na wniosek redaktora naczelnego, może zwolnić dziennikarza z obowiązku wykonania normy dziennikarskiej na czas określony.

5. Dziennikarzowi przysługują, za materiał redakcyjny przekraczający normę dziennikarską, honoraria wypłacane według stawek określonych przez pracodawcę.

§ 6. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany również pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku nie związanym z kierowaniem zespołem, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, dla którego w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku nie może być wyższa od drugiej stawki dodatku funkcyjnego.

§ 7. Pracownikowi pełniącemu funkcję brygadzisty, z tytułu wykonywania dodatkowych czynności polegających na kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu pracy brygady, za okres pełnienia tej funkcji przysługuje dodatek w wysokości uzależnionej od liczby pracowników zatrudnionych w brygadzie - od 5% do 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

§ 8. 1. Pracownikowi przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Dziennikarzowi zatrudnionemu w COS w dniu 1 lipca 1996 r. wysokość dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla okresów zatrudnienia poprzedzających zatrudnienie w redakcji miesięcznika "Sport Wyczynowy" i dla okresu zatrudnienia w tej redakcji, uwzględniając pełne lata pracy w zawodzie dziennikarskim.

3. Podstawę wymiaru dodatku za wysługę lat przysługującego po 3 latach pracy w zawodzie dziennikarskim stanowi:
  1)  za okres zatrudnienia poprzedzający zatrudnienie w redakcji miesięcznika "Sport Wyczynowy" - 1% najniższego wynagrodzenia za każdy rok pracy, nie więcej jednak niż 20% najniższego wynagrodzenia za 20 i więcej lat pracy,
  2)  za okres zatrudnienia w redakcji miesięcznika "Sport Wyczynowy" - 1,5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy. W zakresie pozostałych zasad przyznawania dodatku stosuje się ust. 7-9.

4. Do dziennikarza zatrudnionego w COS po dniu 1 lipca 1996 r. stosuje się ust. 1 i 5-9.

5. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

7. W wypadku gdy praca w jednostce, o której mowa w § 1, stanowi dodatkowe zatrudnienie, prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

8. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

9. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
  1)  począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
  2)  za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 9. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, na którym niezbędne jest posługiwanie się językiem obcym, przysługuje dodatek za znajomość języka obcego w wysokości do:
  1)  10% najniższego wynagrodzenia - za znajomość pierwszego języka obcego,
  2)  15% najniższego wynagrodzenia - za znajomość każdego następnego języka obcego.

2. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 5 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, w wysokości:
  1)  do 5% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia - dla I stopnia uciążliwości lub szkodliwości,
  2)  do 10% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia - dla II stopnia uciążliwości lub szkodliwości,
  3)  do 15% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia - dla III stopnia uciążliwości lub szkodliwości,
  4)  do 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia - dla IV stopnia uciążliwości lub szkodliwości.

2. Szczegółowe zasady ustalania stopni uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia oraz prac niebezpiecznych, a także przyznawania dodatku za pracę wykonywaną w warunkach, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 11. Pracownikowi zatrudnionemu w jednostce położonej w odległości ponad 3 kilometry od najbliższej miejscowości, powyżej 600 m nad poziomem morza i mającej utrudnione warunki transportu może być przyznany dodatek w wysokości do 20% najniższego wynagrodzenia.

§ 12. 1. Pracownikowi, z zastrzeżeniem ust. 2-4, przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
  1)  po 25 latach pracy - 75% miesięcznego wynagrodzenia,
  2)  po 30 latach pracy - 100% miesięcznego wynagrodzenia,
  3)  po 35 latach pracy - 150% miesięcznego wynagrodzenia,
  4)  po 40 latach pracy - 200% miesięcznego wynagrodzenia,
  5)  po 45 latach pracy - 300% miesięcznego wynagrodzenia.

2. Pracownikowi zakładu lub brygady remontowo-budowlanej przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
  1)  po 20 latach pracy - 75% miesięcznego wynagrodzenia,
  2)  po 25 latach pracy - 100% miesięcznego wynagrodzenia,
  3)  po 30 latach pracy - 150% miesięcznego wynagrodzenia,
  4)  po 35 latach pracy - 200% miesięcznego wynagrodzenia,
  5)  po 40 latach pracy - 300% miesięcznego wynagrodzenia.

3. Dziennikarzowi zatrudnionemu w COS w dniu 1 lipca 1996 r. przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
  1)  po 15 latach pracy - 150% podstawy wymiaru,
  2)  po 20 latach pracy - 200% podstawy wymiaru,
  3)  po 25 latach pracy - 300% podstawy wymiaru,
  4)  po 30 latach pracy - 400% podstawy wymiaru,
  5)  po 35 latach pracy - 500% podstawy wymiaru,
  6)  po 40 latach pracy - 600% podstawy wymiaru.

4. Podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej, o której mowa w ust. 3, stanowi:
  1)  za okres zatrudnienia poprzedzający zatrudnienie w redakcji miesięcznika "Sport Wyczynowy" - najniższe wynagrodzenie obowiązujące w dniu nabycia prawa do nagrody,
  2)  za okres zatrudnienia w redakcji miesięcznika "Sport Wyczynowy", jeżeli wynosi on co najmniej 5 lat - miesięczne wynagrodzenie przysługujące dziennikarzowi w dniu nabycia prawa do nagrody, obliczone jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

5. Do dziennikarza zatrudnionego w COS po dniu 1 lipca 1996 r. stosuje się przepisy ust. 1.

6. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

7. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

8. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.

9. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

10. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

11. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

12. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę inwalidzką lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

13. Jeżeli w dniu 1 lipca 1996 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

14. Pracownikowi, który w dniu 1 lipca 1996 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 13, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

15. Przepisy ust. 13 i 14 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

16. Pracownikom zatrudnionym w jednostkach, o których mowa w § 1, w dniu 1 lipca 1996 r., którzy przed tym dniem nabyli prawo do nagrody jubileuszowej w związku z wliczeniem okresów wymienionych w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (Monitor Polski Nr 44, poz. 358), okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród.

17. Pracownicy, którzy podjęli zatrudnienie w jednostkach, o których mowa w § 1, po dniu 1 lipca 1996 r., nabywają prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 6-15, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.

§ 13. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
  1)  jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat,
  2)  dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
  3)  trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

2. Dziennikarzowi zatrudnionemu w COS w dniu 1 lipca 1996 r. przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
  1)  100% podstawy wymiaru - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat,
  2)  150% podstawy wymiaru - po 15 latach pracy,
  3)  200% podstawy wymiaru - po 20 latach pracy,
  4)  300% podstawy wymiaru - po 25 latach pracy,
  5)  400% podstawy wymiaru - po 30 latach pracy,
  6)  500% podstawy wymiaru - po 35 latach pracy,
  7)  600% podstawy wymiaru - po 40 latach pracy,
  8)  700% podstawy wymiaru - po 45 latach pracy,
  9)  800% podstawy wymiaru - po 50 latach pracy.

3. Podstawę wymiaru jednorazowej odprawy pieniężnej, o której mowa w ust. 2, stanowi:
  1)  najniższe wynagrodzenie - za okres zatrudnienia poprzedzający zatrudnienie w redakcji miesięcznika "Sport Wyczynowy",
  2)  miesięczne wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy - za okres zatrudnienia w redakcji miesięcznika "Sport Wyczynowy", jeżeli okres ten wynosi co najmniej 5 lat.

4. Do dziennikarza zatrudnionego w COS po dniu 1 lipca 1996 r. stosuje się przepis ust. 1.

5. Przy ustalaniu okresów pracy i innych okresów uprawniających do odprawy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 14. 1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się dla dziennikarzy fundusz nagród w wysokości 10% środków na wynagrodzenia osobowe.

2. Szczegółowe zasady gospodarowania funduszem, o którym mowa w ust. 1, określa regulamin nagród ustalony przez pracodawcę.

§ 15. 1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się, z zastrzeżeniem ust. 3, fundusz premiowy, z przeznaczeniem na premie dla pracowników.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy dziennikarzy.

§ 16. 1. Do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych może być stosowana akordowa forma wynagradzania.

2. Pracownicy wynagradzani według formy akordowej (akord indywidualny, zryczałtowany) otrzymują wynagrodzenie ustalone na podstawie norm pracy określonych w obowiązującym trybie oraz stawek płac wynikających z kategorii zaszeregowania pracy.

3. Pracownicy wynagradzani według formy akordowej mogą otrzymywać premię zgodnie z zasadami określonymi w zakładowym regulaminie premiowania.

§ 17. 1. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego ustala się przez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, przez:
  1)  178 - dla pracownika, którego tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi średnio 42 godziny,
  2)  156 - dla pracownika, którego tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi średnio 36 godzin.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 ma zastosowanie również przy ustalaniu godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego przy pilnowaniu.

§ 18. 1. Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy:
  1)  na II zmianie - w wysokości 10%,
  2)  na III zmianie - w wysokości 20%
godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3, dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

3. Od dnia 1 stycznia 1997 r. dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 137 § 2 Kodeksu pracy.

4. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za pracę na III zmianie i do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, przysługuje jeden z tych dodatków - korzystniejszy dla pracownika.

§ 19. 1. Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia (w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca - w przypadku gdy faktyczny czas pracy tego kierowcy w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.

2. Kierowcy, z wyjątkiem kierowcy samochodu osobowego, za powierzone mu dodatkowe czynności nie wchodzące w zakres jego normalnych obowiązków przysługuje dodatek w wysokości nie przekraczającej 60% najniższego wynagrodzenia.

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2, za wykonywanie poszczególnych czynności ustala pracodawca, uwzględniając rodzaj czynności i ich uciążliwość.

§ 20. Pracownikowi zatrudnionemu w jednostce prowadzącej działalność gastronomiczną przysługuje prawo do korzystania z częściowo odpłatnych posiłków według zasad określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 21. 1. Pracownikowi recepcji oraz informacji turystycznej przysługuje ubiór służbowy.

2. Zasady przyznawania ubioru, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 22. Pracownik, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiada wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, może być przeszeregowany tylko w ramach zajmowanego stanowiska.

§ 23. W stosunku do pracowników, o których mowa w § 1 rozporządzenia, traci moc zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej (Monitor Polski Nr 21, poz. 158, z 1993 r. Nr 26, poz. 276, z 1994 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 58, poz. 498 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 62, Nr 36, poz. 433 i Nr 54, poz. 593).

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1996 r.
drukujdrukuj artykuł   wiadomość wyślij do znajomwegowyślij do znajomego
KOMENTARZE (1) + dodaj komentarz
czarna skrzynka,
Zagadka : Jaka instytucja weryfikuje wysokość norm akordowych ? Odpowiedź : Pogotowie ratunkowe. Pozdrawiam pracowników budowlanych, montowni, etc.
kropkaChcesz być na bieżąco? Zapisz się aby otrzymywać darmowy newsletter:    adres e-mail:        |   rezygnacja z newslettera »

AKTUALNOŚCI:      reportaże polskainfo.pl  |  z kraju  |  ze świata  |  hotele  |  biura podróży  |  linie lotnicze  |  targi turystyczne  |  imprezy  |  transport  |  konkursy  |  promocje
PRZEWODNIK: atrakcje turystyczne  |  miejscowości  |  województwa  |  powiaty  |  reportaże  |  galeria  |  mapy turystyczne  |  formy rekreacji
REZERWACJE: wycieczki zagraniczne  |  wycieczki lastminute  |  hotele w Polsce  |  hotele na świecie  |  domki wakacyjne i apartamenty  |  bilety lotnicze  |  autokary  |  promy  |  czarter jachtów  |  ubezpieczenia turystyczne  |  wpożyczalnia samochodów
NOCLEGI: baza noclegowa w Polsce  |  noclegi nad morzem  |  noclegi w górach  |  noclegi nad jeziorem  |  noclegi w mieście
TURYSTYKA: katalog firm  |  prawo turystyczne  |  słownik turystyczny  |  słownik hotelarski  |  słownik lotniczy
POLSKAINFO: logowanie  |  panel użytkownika  |  rejestracja  |  o portalu  |  dla prasy  |  prasa o nas  |  reklama  |  partnerzy  |  regulamin  |  kontakt  |  facebook

© www.polskainfo.pl - wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt email: redakcja@polskainfo.pl